Zalozba Pivec

 • Knjizevne teme

  Miran Stuhec


  Knjizevne teme prinasajo izbor studij, v najvecji meri o slovenski knjizevnosti in esejistiki, tem pa se pridruzujejo se literarnoteoretske in komparativisticne. Avtor analizira slovensko pripovedno prozo predvsem druge polovice 20. stoletja, pri cemer da posebni poudarek kratki pripovedi, njeni idejni strukturi, razcleni opus Draga Jancarja, se posveti proznemu subjektu pri Andreju Blatniku in istrskemu toposu pri Marjanu Tomsicu. Njegov raziskovalni fokus je namenjen tudi dvema klasikoma slovenske proze Prezihovemu Vorancu in Edvardu Kocbeku. Nadalje se ukvarja se s slovensko ter hrvasko publicistiko Zofke Kvedrove, manj raziskano knjizevnostjo med slovenskimi izseljenci v Avstraliji, naredi pregled slovenske esejistike narodnih ter biografskih tem in 'slovenski' del sklene s kratko zgodovino mariborske slavistike. Omenjeni teoretski in komparativisticni vidik knjige pa pride do izraza v studijah o evropskih romanticnih epih in njihovih naratoloskih vidikih. Ena od studij pa govori o refleksiji novejse madzarske knjizevnosti na Slovenskem. Knjiga je sicer namenjena predvsem strokovni javnosti, a jo bodo z veseljem prebirali tudi vsi ljubitelji knjizevnosti.

 • Literarni pogledi prinasajo izbor studij o slovenski knjizevnosti, esejistiki, kritiki in literarni zgodovini.
  Avtorjev raziskovalni fokus je v najvecji meri namenjen slovenski esejistiki. V poglavjih Knjizevna esejistika in knjizevna kritika, Zive besede in prodorne misli, Esejisticna recepcija slovenske knjizevnosti in Formalno-stilne, tematske in idejne dolocnice slovenske esejistike po II. svetovni vojni najdemo teoretske in zgodovinske uvide, ti zaokrozeno kazejo na stanje stvari danes, segajo v preteklost, opozarjajo na razliko med literarno kritiko in knjizevno esejistiko. Ob tem je v poglavju Problem razdvojenega subjekta v delih Marjana Rozanca, analizirano njegovo esejisticno delo. Knjigo zaokrozujejo prispevki o Tomsicevi pripovedni prozi, Brvarjevi publicistiki in najpomembnejsih vidikih literarnozgodovinskih raziskav Jozeta Pogacnika, zakljucuje pa jo intervju z avtorjem o mariborskem literarnem zivljenju v zadnjih desetletjih.
  />

 • Monografija Med sodobnostjo in tradicijo prinasa literarne studije kratkih proznih form.
  V prvem delu z naslovom Sodobnost se avtorica ukvarja s sodobno slovensko literarno kratkoprozno produkcijo, njen fokus je usmerjen na avtobiografskost, potopisnost, fantasticne elemente, minimalizem in tematizacijo nasilja v izbranih besedilih. V drugem delu monografi je, naslovljenem Tradicija, je avtoricina raziskovalna pozornost namenjena nekaterim starejsim slovenskim literarnim in polliterarnim krajsim zvrstem. Zanimajo jo barocna pridiga skozi opti ko sodobne slovenske kratke proze, revijalne potopisne objave Mati je Murka, potopisna besedila Prezihovega Voranca, Potrceva medvojna in povojna kratka proza ter recepcija pripovednega dela Mire Mihelic. Monografi ja prinasa nova spoznanja zlasti v smislu zanrskega umescanja sodobne slovenske kratke proze, ki se genericno navezuje na pretekle tradicionalne formalne dolocnice, pri cemer avtorica izpostavlja povezovanje preteklih ter sodobnih diskurzivnih praks.

 • Pricevanje

  Ales Steger

  Pricevanje je nenavadna knjiga, izpisana v posebnih stanjih zavesti. Je skok v brezno spoznanja brez padala, ob prisotnosti dveh samanov, spodbujena z zauzivanjem svetih rastlin iz amazonskega pragozda. Pricevanje je knjiga uvidov v mehanizme bivanja in minevanja, izpisana v kristalno jasnih, vsem razumljivih verzih z upanjem, da se bo dotaknila ranljivosti vsakogar od nas. Pricevanja segajo od zelo intimnih zgodb do nujnih vprasanj nasega casa. Kako vkljuciti milost uvida v nasa zivljenja in dejanja? Zakaj vse, tudi védenje, razpada v procesih vsakdanjega in povrsnega?
  Pred nami je spiritualno priznanje in pricevanje s tri dni in noci trajajocega popotovanja na konec sveta. Knjiga, ki se upira vsakrsni samozadostnosti ali intelektualizmu in nagovarja dusne ljudi, iskalce, bralce z odprtim srcem in zeljo spoznati.
  Knjiga Pricevanje je prekrasno ilustrirana z risbami slikarja Dusana Fiserja.
  Z vec kot 30 knjiznimi prevodi v 16 jezikih so pesniske knjige Alesa Stegra zaznamovale evropski in svetovni pesniski prostor zadnjih dveh desetletij. Za svoje delo je prejel stevilne ugledne nagrade, med njimi Best Translated Book Award za najboljso prevodno knjigo leta v ZDA, prestizno Bienek Prize Bavarske akademije umetnosti, naziv Vitez lepih umetnosti in literature republike Francije in Knjizevno zezlo makedonskega Drustva pisateljev. Izid vsake nove Aleseve knjige zato ni dogodek le za slovenske bralce, marvec tudi drugod.

empty